ALSA International Moot Court Competition
 

2019

Champion

Jerald Tan (Best Oralist)

Bay Jia Wei

Yeoh Su-Jane

Jiang Zhifeng

2018

Champion

Chester Su Yong Meng

Ong Shaw Shiuan

Chuan Limin

Teh Chee Yang

Runners-Up

Isabella Tan

Timothy James Chong

Wileen Saw

Ong Kye Jing